LOFT

Cameraman

Commercial / 2017

Executive Creative Director:Kaoru Kasai
Creative Director:Toshiyasu Furui
Art Director:Kentaro Nagasaka
Planner:Shunsaku Okuno
Director:Yoshiyuki Okuyama
Camera:Hiroshi Okuyama
Production Designer:Fumiko Sakuhara
Stylist:Yuriko Ii
Hair and Makeup:Shinji Konishi
Editor:Mikio Koibuchi
Cast:Sara Ogawa / Ryo Matsuura / Toko Miura